Agile Estimation and Planning

Moderators: Željko Trogrlić i Stanislav Strešnjak

Date: 13th November 2017.
Duration: 9 - 17 h
Name of the hall: „Brač/Lopud”, Plaza Event Centar
Lunch and coffee break are included in price.

The number of participants in the workshop is limited. Register on time!

Koristite agilni pristup ili možda želite početi s agilnim vođenjem projekata, ali niste sigurni kako prikupiti zahtjeve i upravljati s njima te ih pretvoriti ih u izvediv projekt? Na ovoj radionici saznat ćete kako stvoriti i njegovati listu zahtjeva i kako napraviti procjenu i planiranje.

Preveliki ili nejasni zahtjevi mogu imati značajan negativni utjecaj na projekt i njegov ishod. Pobrinite se znati ih definirati i rukovati s njima na u agilnom projektu, gdje se zahtjevi ponašaju kao živi organizam.

Agilni zahtjevi trebaju agilno procjenjivanje i planiranje, koje treba biti fleksibilno i transparentno, tako da možete pravovremeno reagirati prije nego što se g. Nevolja pridruži timu. Provest ćemo vas kroz priču mješavinom znanosti o hladnom ratu i principima “mršavog” proizvodnog procesa.

Ovo je interaktivna radionica na kojoj ćete saznati više o principima i procesima te ih primijeniti u nekoliko oglednih primjera kako biste se uvjerili da razumijete njihovo značenje i svrhu. Kad bismo radionicu definirali kao ep, bio bi "Kao agilni praktičar, želio bih znati više o agilnoj procjeni i planiranju kako bih mogao povećati svoje izglede za uspješan završetak projekta".

Agilna procjena i planiranje

Primjenjivost agilne metode

 • Staceyeva matrica

Pregled Scrum procesa

Planiranje

 • Razlika između plana i planiranje
 • Zašto planiranje krene po krivu
 • Planiranje na različitim razinama

Zahtjevi kao korisničke priče

 • Elementi dobre korisničke priče
 • Značajke dobre korisničke priče

Određivanje redoslijeda korisnih priča

 • Poslovno ocjenjivanje
 • Tehničko ocjenjivanje
 • Kombinirano ocjenjivanje

Metoda agilne procjene

 • Mudrost mnoštva
 • Delphi i Wideband Delphi
 • Agilni poker

Planiranje Sprinta

 • Odabir priča
 • Postavljanje cilja

Praćenje napretka

 • Kanban elementi (ploča, ograničavanje posla)
 • Burndown grafikoni

Planiranje inačica

Skalabilnost

 • Raspodjela projekta u više timova

 

So, you are practicing agile, or maybe starting with agile but you are puzzled how to gather and manage requirements, and turn them into viable project. In this workshop, you will learn how to collect and groom the requirements and how to do estimation and planning.

Too large or unclear requirements can have a significant negative impact on a project and its positive outcome. Make sure you know how to define and handle them in an agile way, where requirements are living being.

Agile requirements need agile estimation and planning, which should be both flexible and transparent so you can react in a timely manner before Mr. Trouble joins the team. Blend of Cold War science and Lean Manufacturing processes will get you through.

This is an interactive workshop where you will learn about the principles and processes and practice them in a couple of case studies to ensure you understood the meaning and purpose. If we would have to define it as an epic, it would be “As an agile practitioner I would like to know more about agile estimation and planning so I can increase my chances to finish a project successfully”.

Agile Estimation and Planning

Applicability of Agile Method

 • Stacey Matrix

Scrum process review

Planning

 • Plan vs planning
 • Why planning goes wrong
 • Planning on different levels (planning onion)

Requirements as User stories

 • Elements of good user story
 • Features of good user story

Prioritizing user stories

 • Business grading
 • Technical grading
 • Combined grading

Agile Estimation Method

 • Wisdom of the crowd
 • Delphi and Wideband Delphi
 • Planning Poker

Planning the Sprint

 • Selecting the Stories
 • Setting the Goal

Tracking the Progress

 • Kanban elements (board, limit of work)
 • Burndown charts

Release planning

Scalability

 • Distributing project across multiple teams