NeuroLeadership & Change Management - Tajne mozga koje motiviraju ljude da proaktivno stvaraju promjene

Moderator: Adrian Drempetić

Language: in Croatian

Date: 14th November 2018.
Duration: 8:30 - 16:00 h
10-10.30 Coffee break
12.30-13.30 Coffee break and Lunch in Spoon 2nd floor
14.30.-15.00 Coffee break
Name of the hall: „ Rab”, Plaza Event Centar

Powered by: Erste banka


Lunch and coffee break are included in price.

The number of participants in the workshop is limited. Register on time!

 

O radionici 

Tajne mozga koje motiviraju ljude da proaktivno stvaraju promjene

 

Zašto NeuroLeadership?

Kako motivirati kolege i zaposlenike da konstruktivno reagiraju na neočekivane promjene? Kako stvoriti timsku kulturu u kojoj inovativnost, proaktivnost, fokus na rješenja, te kreativna suradnja postaju uobičajen, prihvaćen model rada? Kako ključnim donositeljima odluka prodati svoje projekte, ideje i pokrenuti promjene?

Mijenjati sebe je teško, a mijenjati druge je gotovo nemoguće ako ne razumijemo ključeve po kojima ljudski mozak reagira na tuđi utjecaj i promjene.

Neuroznanstvena istraživanja nam pokazuju da postoje specifični ključevi po kojima naš mozak procesira informacije, donosi odluke, te emocionalno reagira na nove situacije i promjene. Poznavanje tih ključeva znatno olakšava poticanje, vođenje i uspješnu realizaciju projekata.

 

Opis treninga

Trening NeuroLeadership & Change Management, dio je programa naprednih strategija i vještina mentalne i socijalne efikasnosti. Program se temelji na jednostavnoj činjenici: naš mozak temelj je svakog poslovnog uspjeha, svakog rješenja, svake suradnje, svake inovacije. Oni koji uspijevaju bolje koristiti vlastiti mozak, odnosno kvalitetno voditi tuđe mozgove imaju ogromnu stratešku prednost jer brže uče i brže rješavaju probleme.

Razumijevanje mehanizama po kojima mozak funkcionira otvara vrata za stvarno vođenje, stvarno pokretanje promjena, stvarno motiviranje i postizanje sasvim nove razine suradnje, produktivnosti i uspješnosti.

Kroz više tematskih modula, znanstveno utemeljene spoznaje o mozgu, praktične primjere, eksperimente i vježbe na treningu steći ćete bolje razumijevanje mehanizama koje mogu vaš change-management projekt podići ili slomiti.

Trening se sastoji od dva dijela: prvi pokriva najnovija otkrića o ključnim mehanizmima vođenja, motivacije, socijalne efikasnosti, te utjecaj

 

 1. DIO: Tajne mozga koje određuju vaš uspjeh u životu i poslu
 • Dva sistema i tri mozga koji upravljaju Vašim životom
 • Pet ključnih psiholoških okidača u suradničkim odnosima
 • Negativni efekti stresa na change management projekte
 • Kada mozak ne voli promjene, a kada ih traži

 

 1. DIO: Neuroznanost i change management
 • Skriveni mehanizmi kako ljude pokrenuti iz Statusa-Quo
 • Zašto feedback i savjeti ne motiviraju na promjenu
 • ARIA model spoznaje i kako ga koristiti u facilitaciji promjena
 • 4 koraka kako efikasno prodati svoju ideju promjene

 

Iskusite nevjerojatnu moć vašeg pamćenja! Ovaj trening je specifično dizajniran da omogućuje brain-friendly učenje, te svakom polazniku možemo garantirati da će uz vođenju primjenu naprednih tehnika pamćenja trajno memorirati sve ključne zaključke s treninga!

 

Za koga je ovaj program?

Za osobe...

 1. koje vode projekte i konstantno su izloženi promjenama, te žele naučiti bolje komunicirati nastale promjene drugim ljudima,
 2. koje žele efikasnije utjecati na druge osobe, posebno kada se radi o motiviranju za konstruktivno sudjelovanje u promjenama,
 3. koje u timovima trebaju stvarati kulturu inovativnosti, proaktivnosti i pozitivan stav prema promjenama,
 4. koje imaju zadatak vođenja drugih ljudi, te koji žele naučiti kako stvarati motivirajuće okruženje, te kako optimalno koristiti intelektualne resurse u timu i organizacijama,
 5. koje trebaju uvjeriti grupe ljudi u vrijednost novih ideja i projekt, te koji žele naučiti kako mobilizirati pojedince i timove da se pokrenu iz statusa-quo,
 6. koje žele otkriti tajne po kojima njihov mozak radi na poslu, u projektima, pod stresom, u međuljudskim odnosima.

 

“Razumijevanje vlastitog mozga mijenja sve.“
David Rock, NeuroLeadership Institute

Pre-Conference Training - "NeuroLeadership & Change Management" - Secrets of the Brain that motivate people to proactively create change

 

Moderator: Adrian Drempetić

Language: in Croatian

Date: 14th November 2018.
Duration: 8:30 - 16:00 h
10-10.30 Coffee break
12.30-13.30 Coffee break and Lunch in Spoon 2nd floor
14.30.-15.00 Coffee break
Name of the hall: „ Rab”, Plaza Event Centar

Powered by: Erste banka


Lunch and coffee break are included in price.

The number of participants in the workshop is limited. Register on time!

 

Why NeuroLeadership

How to motivate colleagues and employees to react constructively to unexpected changes? How to create a team culture where innovation, focus on solutions, and creative co-operation are a common and an accepted work model? How to sell your projects and ideas to key decision makers and inspire effective execution?

 

Changing yourself is difficult, but changing others is almost impossible if we do not understand how the human brain reacts to other peoples influence and change.

Neuroscientific research shows that there are specific keys by which our brain processes information, makes decisions, and emotionally responds to new situations and changes. Knowing these keys makes it much easier to encourage, manage and successfully finish projects.

 

Description of the training

NeuroLeadership & Change Management training is a part of an advanced training program on mental and social efficiency skills.

The program is based on a simple fact: that our brain is the foundation of every business success, every new solution, every effective collaboration, every innovation. Those who manage to use their brains better or lead other brains successfully have a tremendous strategic advantage as they learn more quickly and solve problems faster.

Understanding the mechanisms by which the brain works will open the door for real leadership, real change, real motivation, and influence and help managers to achieve a whole new level of productivity, cooperation and success.

 

By learning the scientific secrets of the human brain, discussing practical examples, experiments and participating in training exercises you will gain a better understanding of the mechanisms that can make your change-management project succeed or fail.

 

 The training consists of two parts: the first covers the most recent discoveries of key neural mechanisms at the basis of leadership, motivation, social effectiveness, and influence.

 

Part 1: Brain Secrets Which Determine Your Success in Life and Work

 • The two systems and three brains which control your life
 • Five key psychological triggers in work relationships
 • Negative stress effects on change management projects
 • When the brain doesn't like changes, and but needs them

 

PART 2: Neuroscience and Change Management

 • Hidden mechanisms how to mobilize people out of the Quo Status
 • Why feedback and advice aren’t motivating people to change
 • The ARIA model of insight and how to use it in facilitating change
 • 4 Steps On How To Effectively Sell Your Idea Of Change

 

Who is this program for?

For people ...

 1. who lead projects and are constantly exposed to change and want to learn how to more effectively communicate new changes to other people.
 2. who want to become more influential, especially when motivating constructive participation in change projects
 3. who need to create a culture of innovation, proactive and positive attitude towards change in teams.
 4. who have the task of leading other people and want to learn how to create a more motivating environment and to optimize the usage of cognitive resources in teams and organizations.
 5. who need to convince other people to value their new ideas and projects and want to learn how to mobilize individuals and teams to move out of the status quo.

 

"Understanding Your Own Brain Changes Everything."

David Rock, NeuroLeadership Institute