Svi podaci o projektima dostavljeni Udruzi na obrascima za prijavu projekta, prilozima i dopunama prijavi, u prezentacijskom materijalu i studiji slučaja su javni i Udruga ih ima pravo objaviti na način koji smatra prikladnim.

Podatke koji su dani samo na uvid Povjerenstvu, kao i podatke koje organizacija – nositelj projekta posebno označi tajnima, te diskusije i mišljenja iznesena u postupku ocjenjivanja članovi Povjerenstva će koristiti samo u postupku ocjenjivanja projekata i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama. Udruga ne snosi odgovornost za eventualnu štetu ako članovi Povjerenstva prekrše ovu odredbu i potpisanu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i obnašanju dužnosti člana Povjerenstva.

Organizacija – nositelj projekta ne može tražiti da se kao tajna tretiraju naziv projekta, nositelj, suradnici i druge zainteresirane strane na projektu, korisnik i naručitelj projekta, ukupan budžet i trajanje projekta, voditelj projekta, projektni ciljevi i ocjena njihovog ostvarenja.

Prihvaćanjem kandidature projekta za nagradu organizacija – nositelj projekta se obvezuje da će:

  • izraditi i održati prezentaciju projekta i odgovoriti na pitanja Povjerenstva trećem koraku ocjenjivanja,
  • izraditi pisanu studiju slučaja o pojedinim aspektima projekta ako to zatraži Izvršni odbor Udruge,
  • uz stručnu pomoć Udruge izraditi prijavu za PMI Project of the Year Award ukoliko projekt bude izabran za projekt godine i udovoljavao kriterijima natječaja koje propisuje PMI.

U postupku prikupljanja kandidatura i ocjenjivanja projekata PMI će na prikladan način objaviti sljedeće podatke:

  • popis svih pravovaljano kandidiranih projekata i osnovne podatke o njima,
  • odluke o oslobađanju kandidatura od plaćanja naknade za pokriće administrativnih troškova,
  • sastav Povjerenstva za dodjelu nagrade,
  • popis projekata u trećem koraku ocjenjivanja,
  • prezentacije projekata iz trećeg koraka ocjenjivanja,
  • prikupljene studije slučajeva o projektima,
  • odluke o dodjeli nagrade i posebnih povelja s obrazloženjima.
Pridruženi dokumenti

Pravilnik o dodjeli priznanja